REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád pro vyřizování reklamací zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.trendy-darky.cz

Reklaman-protokol.pdf


 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu.
 2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 14 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
 4. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok buď na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 5. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce: Karolína Cimická, Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, event. e-mailem na info@trendy-darky.cz, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.
  Reklamaci je nutné zaslat jako cenné psaní a pojistit pro případ ztráty zásilky.
 6. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.
 7. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
 8. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
 9. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.
 10. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.